Tüzük

ŞANLIURFALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1 -Derneğin Adı: Derneğin adı “ ŞANLIURFALILAR DERNEĞİ ”dir. Kısaca ‘ŞANDER ” olarak ifade edilir.

Madde 2 – Dernek  Merkezi: Derneğin Merkezi ANKARA’ dadır. Şubeler açabilir.

Madde 3 – Derneğin  Amacı: Atatürkçü düşünce ışığı altında , Şanlıurfalı hemşehrileri biraraya getirmek ve dayanışmalarını sağlamak . Şanlıurfa İlinin tanıtımını sağlamak, ekonomik kalkınmasına yönelik çalışmalar yapmak

Madde 4 – Derneğin Faaliyet  Konuları: Dernek, 4. Maddesindeki amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerini aşağıda belirtilen esaslara göre yürütür:

• Şanlıurfa dışında yaşayan Şanlıurfalıları biraraya getirip dayanışmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
• Amaçlarına yönelik olarak toplantılar, Kurslar, Konferanslar, paneller, ve seminerler düzenlemek. Komisyonlar kurmak.
• Amaçlara yönelik olarak Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyetlerde bulunmak.
• Üyelerinin sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için lokal, misafirhane, kütüphane, poliklinik,dinlenme ve eğitim tesisi ve benzeri tesisler kurabilir, bunlar için yer kiralayabilir veya satın alabilir. bunları işletebilir veya işlettirebilir.
• Her türlü ihtiyaç için yeterli taşınır ve taşınmaz mal edinmek ve bunlardan sağlanacak olan gelirle faaliyetlerini finanse etmek. İhtiyaç fazlası taşınır veya taşınmazını satmak.
• Dergi, Gazete, Kitap, Broşür basmak ve bunların ücretli veya ücretsiz olarak dağıtımını sağlamak.
• Tanıtım amacıyla; rozet, plaket, flama, pul ve benzeri malzemeleri hazırlamak veya hazırlatmak. Bunları üyelerine ve gerekli gördüğü yerlere dağıtım veya satışını yapmak.
• Dernek, amacı ve faaliyet konuları doğrultusunda kamuya yararlı hizmetlerini gerçekleştirmek veya destek almak üzere; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve diğer yasal ilgili mevzuat kapsamında ayni veya nakdi yardım toplama kampanyaları düzenleyebilir. Kampanyaların sonunda toplanan ayni veya nakdi yardımların amaçları doğrultusunda değerlendirilmesini yapar ve bu maksatla yapılacak olan zaruri masraf ve giderlerin karşılanması işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.
• Benzer amaçlı dernekler ile iletişim kurmak ve birlikte amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunmak.
• Dernek hedeflerine ulaşabilmek için personel çalıştırabilir, eleman istihdam edebilir.
• Dernek amaçlarına uygun olacak biçimde özel şahış ve/veya tüzel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü sponsorluk anlaşması yapabilir.
• Tarihi ve Turistik yerlerin korunmasına katkıda bulunmak için faaliyetler düzenlemek.
• Dernek faaliyetlerinin duyurulması için kitle iletişim araçlarından yararlanır. Elektronik siteler kurar.
• Derneğin faaliyetini yürüteceği lokal ve benzeri alanları kiralamak veya satın almak. İçini tefriş edebilir. Lokali işlettirmek üzere müstecir çalıştırabilir.
• Şanlıurfalı kabiliyetli öğrencilerin yetiştirilmeleri, yurtiçi ve yurtdışı eğitim için burs vermek.
• Bölgesel, Çevresel değerlerini korumak, düzenli kentleşme ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli çalışmalar yapmak.
• Bölge ile ilgili AR-GE çalışmaları yapmak.
• Yörenin Folklorik ve Tarihsel değerlerini araştırmak, geliştirmek, tanıtmak.
• Şanlıurfa ile ilgili yapılan çeşitli faaliyetleri desteklemek ve devamlılığını sağlamak.
• Yörenin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak.
• Kamu yararına yönelik hizmetler vermektir.
• Ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak.
• Yurtiçi ve dışı seyahat tertip etmek.
• Dernek amaçlarına ulaşmak için kanuna uygun olan her türlü faaliyette bulunmak.
• Dernek amaçlarına ulaşmak için diğer il ve ilçelerde şubeler açmak.

Madde 5- Şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile genel kurulda temsil şekli: Diğer il veya ilçelerden bu derneğin şubesi olmak yolunda genel merkeze talep geldiği takdirde; yönetim kurulu bu talebi değerlendirir. Ve kararını bir yazı ile bildirir. Müteşebbis heyet, o yerde şube açma isteğini en büyük mülki amirine müracaatta bulunur. Bu müracaat yazısı ekinde ; müteşebbis kişilerin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiyeti ile imzaları ve adresleri bulunan bir liste ile Genel Merkez yazısı ve iki adet ana tüzük bulunacaktır. Müteşebbis heyet resmi işlemleri tamamladıktan sonra en geç 6 ay içinde kongresini yapar. 7 asil, 7 yedek olmak üzere yönetim kurulunu, 3 asil 3 yedek olmak üzere denetim kurulunu seçer. Yönetim kurulu görev paylaşımını yapar. Kongre tutanaklarının bir nüshası genel merkeze gönderilir.

Madde 6- Şubelerin Genel Kurulu: Şubeler olağan genel kurul toplantılarını genel merkezin olağan genel kurul toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadır. Yeni Dernekler Yasası 14. maddesine göre şube yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Toplantı yeter sayısı ise TMK 78 . maddesine göre genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun , tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz . Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Şube yönetim kurulu üye sayısı, genel merkez yönetim kurulu üye sayısı kadar olabilir.

Madde 7- Şube yönetim Kurulunun görev ve yetkileri: Şubelerin açılışına Genel Kurul tarafından karar verilir. Şubeler Dernekler kanununa ve dernek tüzüğüne uygun olarak çalışmalarını yürütür. Etki alanındaki mahalde üyelerin mesleki haklarını korur, kanun ve tüzük hükümlerine göre üye kaydı yapar ve üyelerini genel merkeze bildirir. Genel merkez yönetim kurulunca yetki verilen teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı şube yönetim kurulu çalışmalarını denetler. Şube yönetim kurulları çalışmalarını her 3 ayda bir genel merkeze bildirir. Şubeye münhasır olmak üzere şube başkanının genel sekreterin ve genel saymanının görev ve yetkilerinin aynıdır. Şubeler gerçekleştirecekleri sosyal ve kültürel faaliyetlere en az 15 gün öncesinde genel merkeze bildirir. Genel merkez yönetim kurulunca uygun görüldükten sonra faaliyetlerini gerçekleştirirler.

Madde 8- Şube denetçilerinin görev ve yetkileri: Şubeye münhasır olmak üzere Genel merkez denetim kurulunun görev ve yetkilerinin aynıdır. Kanunların denetçilere verdiği diğer yetkileri kullanır.

Madde 9- Şubenin idari işleri: Mali bünyeye uygun olarak faaliyet göstereceği bir yer kiralar ve adresi genel merkeze bildirir. Dernekler Kanununun gerekli gördüğü malzemeler ve defterler alınır ve tutulur. Şube başkanlık mühürü genel merkez tarafından gönderilir. Üye kayıtlarını genel merkez yönetim kurulunca öngörülen şekilde yapar. Üye kayıt formları genel merkezden istenir. Bu formlardan her üye için iki nüsha tanzim edilir. Birer nüshası genel merkeze gönderilir. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dernekler Kanunu ve tüzük hükümlerine göre görev yaparlar. Fesih olan şubenin banka , kasa hesabı ile kıymetli evrakı genel merkeze gönderilir. Ayrıca şubenin menkul ve gayrimenkul malları oraya çevrilerek genel merkeze gönderilir. Kıymetsiz evrakları ile bir tutanakla imha edilir. Fesih işi ile ilgili tüm tutanakların bir nüshası genel merkeze gönderilir. Şube yönetim kurulu genel merkez genel kuruluna katılacak delege listesini 18 gün önceden genel merkeze bildirir. Şube harcama ve gelirleri dernekler kanunu ve tüzük hükümlerine göre yapılır. Şube gelirinin 1/3 ünü en geç iki ayda bir genel merkeze gönderir.

Madde 10- Genel Merkez:  Genel Kurulunda Şubelerin temsili Genel merkez genel kurulunda , şubeleri her şubenin yönetim kurulu başkanı temsil eder. Her şubenin bir oy hakkı olur.

DERNEĞE ÜYE OLMA , ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Madde 11- Üye Olma Hakkı: Fiil ehliyetine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler , derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu ve hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinden birinin referansı ile derneğe üye olabilir. Üye olmak isteyen müracaat sahibi referansını başvurusuna yazmak zorundadır. Dernek yönetim kurulu , üyelik için yapılacak yazılı müracaatları , üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Madde 12- Üyelikten Çıkma: Hiçkimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

Madde 13- Üyelikten çıkarılma: Dernek üyesi iken medeni haklarını kullanma yetkini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.

Madde 14- Oy Kullanma usulü: Dernek üyeleri eşit hakka sahiptir. Dernekte üyeliği bir yılı doldurmuş olan her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde 15- Üyelik Türleri: Fahri üye- Şanlıurfa’yı seven, Şanlıurfa’nın kültürüne gönül veren, Şanlıurfa’ya her anlamda faydası dokunan ve hizmet vermek isteyen kişiler yönetim kurulundan bir üyenin önerisi ve yönetim kurulunun oy çokluğuyla vereceği kararla fahri üye yapılır. Üye- Dernek üyeleri madde 11 deki esaslara göre üye yapılır.

Madde 16- Derneğin Organları: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.a) Genel Kurulb) Yönetim Kuruluc) Denetleme kurulu Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplanma zamanı

Madde-17- Kuruluş şekli: Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Madde 18- Toplanma zamanı: Genel kurul 2 yılda bir Ocak ayı içerisinde yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa , denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

Madde 19- Çağrı usulü: Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula hakkı bulunan üyeler , en az 15 gün önceden , günü, saati ve yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa , ikinci toplantının hangi gün , saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında ki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihimden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya , birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 20- Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

Madde 21- Toplantı yeter sayısı: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile ; tüzük değişikliği ve derneğin fesih hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kuralları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 22- Toplantının yapılış usulü: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde ayrı bir bölümde genele kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinde biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir . Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantını yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündem deki konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlanır. genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda , tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Madde 23- Toplantıda görüşülecek konular: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 ‘i tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.Genel Kurulun görevleri , Yetkileri, Oy kullanma ve karar alama usul ve şekilleri :

Madde 24- Genel kurulun görev ve yetkileri: Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi.
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınma malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6. yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.
7. Derneğin feshedilmesi8. Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

Madde 25- Oy Kullanma: Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla tüzük değişikliği ve derneği fesih ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanın belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Yönetim ve denetleme kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asil ve yedek üye sayısı

Madde 26- Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu 7 asıl 7 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kururlu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurla sunmak.
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.
4. Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak , derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek , devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.
5. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya veya ayni haklar tesis ettirmek.
6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
7. Her faaliyete yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak.
8. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

Madde 27- Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması: Yönetim kurlu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinden getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse , genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmasa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 28- Denetleme Kurulu:Denetleme kurulu 3 asıl , 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

Madde 29- Denetleme kurulunun görevleri:

1. En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurlunun işlem ve faaliyetlerini , derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.
3. Gerektiğinde genele kurulu toplantıya çağırmak.

Madde 30- Onur Kurulu: Onur kurulu yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Madde 31- Derneğin Borçlanma usulleri: Borçlar kanunun ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında genel kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

Madde 32- Organlara Seçilenlerin idareye bildirilmesi: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde , yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları , baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 33- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli: Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir.

Madde 34- Derneğin gelirleri:

Derneğin gelir kaynakları;
1. Üye aidatı ve giriş aidatı.
2. Dernekçe yapılan yayınlar, Tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3. Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler.
4. Bağışlar ve yardımlar.
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Madde 35Defter ve kayıtlar: Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu madde de sayılan defterin noterden veya dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

Madde 36- İç denetim şekilleri: Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetin kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas usullere göre ve bir yılı geçemeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurluna ve toplandığında genel kurula sunar.Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi belge ve kayıtlarının dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 37- Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği: Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.

Madde 38- Derneğin feshi halinde malvarlığının tasfiye şekli: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 nin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk Toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin malvarlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Madde 39- Hüküm eksikliği: Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.